O nas

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”

Dzieje Apostolskie 2:42

Jesteśmy wspólnotą ludzi w różnym wieku, zajmujemy się różnymi rzeczami i wywodzimy się z różnych środowisk. Łączy nas więź duchowa oparta na dziele zbawienia dokonanym przez Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, gdzie ofiarował się na śmierć krzyżową jako Baranek Boży za nasze grzechy i grzechy całego świata. W pewnym momencie naszego życia usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie i przekonani przez Ducha Świętego o grzechu oraz potrzebie ratunku od wiecznego potępienia, w świadomy sposób przyjęliśmy Boży dar zbawienia. On zmienił i nadal zmienia nasze życie, a to wszystko dzięki Bożej łasce. Pragniemy podążać za Chrystusem i żyć w sposób przynoszący Bogu chwałę. Biblia, czyli Słowo Boże jest podstawą naszego codziennego życia.

Zasady naszej wiary:

 • Biblia – wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.
 • Bóg Trójjedyny – wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Bóg – wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiekuistego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.
 • Syn Boży – wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie, w Jego powtórne przyjście.
 • Duch Święty – wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską. Został dany Kościołowi jako Orędownik, mieszka w Kościele i w każdym jego członku i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje dary duchowe według swojej woli.
 • Czasy ostateczne i wieczność – wierzymy w zmartwychwstanie ciała, pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, wieczne zbawienie i wieczne potępienie.
 • Chrzest wiary – wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.
 • Wieczerza Pańska – wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.
 • Jedność kościoła – wszyscy odrodzeni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są członkami Kościoła, którego głową jest Chrystus. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma Ducha Świętego i powinien dążyć do życia w Jego pełni.

Zasady życia:

 • każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa i należy do jednego ze Zborów. Członkowie żyją zgodnie z przykazaniem: – miłości Boga i bliźniego, oraz – trwają w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Stosunek do państwa:

 • członkowie zborów zgodnie z nauką Nowego Testamentu są lojalnymi obywatelami i starają się o pomyślność swej ziemskiej ojczyzny.