Wezwanie do wspólnej modlitwy

W tym trudnym okresie połączmy się we wspólnej modlitwie. W najbliższy piątek oraz niedzielę o godzinie 18.00 módlmy się w naszych domach o trudną ogólnoświatową sytuację, o Bożą pomoc w tym czasie, o mądrość i zwrócenie się do Boga ludzi sprawujących władzę, o wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Zbawiciela, o to byśmy byli dobrym świadectwem o Panu Jezusie.

Pamiętajmy że On jest ponad wszystkim – jest Bogiem wszechmogącym. Niech zachętą do naszej wspólnej modlitwy będą słowa apostoła Pawła z Listu Do Rzymian 12, 10–12: Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem, Panu służcie . W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali

Rada braterska